شماره جاری: دوره 11، شماره 42، بهار 1399، صفحه 1-519 

3. برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 44-66

ابراهیم حاج خان میرزای صراف؛ تیمور محمدی؛ محمد رضا صالحی راد؛ رضا طالبلو


5. افشای دارایی‌های نامشهود: رویکردی کاربر محور برای بهبود گزارشگری مالی

صفحه 89-137

اکبر دلیریان؛ مهدی مشکی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار


7. ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانکهای بورسی کشور با رهیافت داده کاوی

صفحه 172-194

الهام آدخ؛ عارفه فدوی اصغری؛ محمد ابراهیم پورزرندی


16. ارزیابی سودمندی درتصمیم افشاء اطلاعات مولفه های ریسک

صفحه 419-445

اکبر خیام بور؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ محمدرضا وطن پرست


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251-9165
شاپا الکترونیکی
2383-2983

بانک ها و نمایه نامه ها