شماره جاری: دوره 11، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 1-562 

2. بررسی سرایت شوک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM

صفحه 30-56

بشری تیموری؛ قدرت اله امام وردی؛ علی اصغر اسماعیل نیا کتابی؛ شهریار نصابیان


3. اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات

صفحه 57-75

اسمعیل ابونوری؛ محمد نوفرستی؛ منصور تور


7. ارائه الگوی آموزش سواد مالی در ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد

صفحه 151-179

فاطمه کاظم پور دیزجی؛ محمد حامد خان محمدی؛ محمود معین الدین


8. واکاوی نقش توسعه مالی در کاهش کربن ایران ؛ کاربردی از مدل رگرسیون فضایی

صفحه 180-198

الهام عطائی کچوئی؛ کاوه آذین فر؛ ایمان داداشی؛ مریم شفیعی کاخکی


10. مدل‌سازی نوسانات نرخ ارز با رویکرد پویایی‌های سیستم

صفحه 220-244

محمد هادی دمیری؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ ابراهیم عباسی


17. طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین تاب آور و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی

صفحه 394-430

عمار فیضی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق؛ رضا احتشام راثی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2251-9165
شاپا الکترونیکی
2383-2983

بانک ها و نمایه نامه ها