نویسنده = میرفیض فلاح شمس لیالستانی
تعداد مقالات: 6
1. طراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 135-152

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ ایوب بادپا؛ اسماعیل بادپا


2. بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 4، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 103-115

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ شهناز آذرنگ


3. مقایسه کارائی معیارهای استراتژی شتاب (مومنتوم) در انتخاب پرتفوی مناسب

دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 109-125

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ یونس عطایی


4. کاربردی از مدل های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری

دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 23-50

منصور کاشی؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ محمد دنیایی


5. بررسی وجود حباب در قیمت سهام مبتنی بر تخمین ARIMA و با استفاده از تکنیک های کشیدگی، چولگی، تسلسل و تابع مخاطره

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 35-49

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ غلامرضا زمردیان؛ رقیه دوستارگان


6. پیش بینی ریسک نامطلوب با استفاده از مدلVaRبارویکرد چگالی حداکثرسازی آنتروپی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 120-135

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ عباس صالح اردستانی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ سمیه رادسر