نویسنده = فاطمه ملک شاهی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی تحریم نظام بانکی با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 51-73

میثم شفیعی رودپشتی؛ سیدمرتضی امامی؛ فاطمه ملک شاهی