نویسنده = مجید شهریاری
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدل جامع سرمایه گذاری خطرپذیر

دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 63-72

محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مجید شهریاری


2. طراحی مدل ریاضی به منظور پیش بینی و بهینه سازی ساختار دارائی ها

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 51-77

محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ محمود البرزی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ مجید شهریاری


3. تحلیل اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری در سیستم بانکی با رویکرد فازی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 137-154

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ مجید شهریاری


4. مدیریت منابع و مصارف در بانکها با رویکرد سیستم های پویا

دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 41-59

محمود البرزی؛ محمدابراهیم پورزرندی؛ مجید شهریاری


5. تحلیل اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری در سیستم بانکی با رویکرد فازی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 151-163

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ مجید شهریاری