نویسنده = محمدرضا عبدلی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست های ریسکی شرکتها

دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 105-119

منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی؛ محمدرضا عبدلی


3. تاثیر کوته بینی مدیران بر عملکرد سرمایه گذاران در بازار سرمایه

دوره 8، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 247-264

سید حامد نقیبی اصفهانی؛ محمدرضا عبدلی