نویسنده = هادی سعیدی
انتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی

دوره 10، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 180-214

محمد فیروزدهقان؛ هادی سعیدی؛ شعبان محمدی؛ قاسم الهی