کلیدواژه‌ها = پیش بینی
ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان

دوره 12، شماره 49، دی 1400، صفحه 269-291

کیوان فرامرزی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ علی آشتاب


کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA

دوره 12، شماره 49، دی 1400، صفحه 338-356

فرهاد کریمی اصل؛ علی سعیدی؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمد خدائی وله زاقرد


پیش بینی گرایش احساسی سرمایه گذاران با استفاده ازتکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان(SVM) و درخت تصمیم(DT)

دوره 11، شماره 45، دی 1399، صفحه 544-570

رضا تقوی؛ ایمان داداشی؛ محمدجواد زارع بهنمیری؛ حمیدرضا غلام نیا روشن