تجزیه و تحلیل معیارهایانتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، گرایش مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

2 استادیار، اقتصاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتلاست.جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مالی و سرمایه گذاری تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد وابزار مورد استفاده پرسشنامهاست که تعداد 15 پرسشنامه بین خبرگان بازار سرمایه توزیع، و در نهایت 10 پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دیمتل استفاده شد. با تجزیه و تحلیل معیارهای پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین هشت معیار معرفی شده برای انتخاب پرتفوی، معیار رشد فروش بیشترین تاثیرگذاری را بر روی سایر معیارها، و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست. به عبارتی با اهمیت ترین معیار و دارای بیشترین تاثیر و تاثر در کل سیستم است. همچنین معیار نسبت قیمت بر درآمد بیشترین تاثیرپذیری را از سایر معیارهای پژوهش دارد. نتایج این پژوهش میتواندبرای شرکتهای سرمایه گذاری،مدیران مالی،تحلیلگران اوراق بهادار،بانکهاوبانکداران،مؤسسات بیمه وپژوهشگران این رشته کاربردداشته باشد.

کلیدواژه‌ها