مدل برنامه‌ریزی خطی فازی برای ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم بهینه

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات، دانشگاه عالمه طباطبایی )

چکیده

درتصمیم¬گیری بهمنظورسرمایه¬گذاری، دوعاملازاهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه-گذاری می¬باشد. ایندوعاملریسک و بازده هستند. امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه‌گذاران مهم و حیاتی است. تاکنون معیار¬های مختلفی برای تعیین ریسک پرتفوی معرفی شده است بتای نامطلوب یکی از معیارهای ریسک نامطلوب می باشد، این معیار تغییر پذیری بازده شرکت نسبت به بازده بازار را تنها در دوره هایی بررسی می¬کند که بازده بازار کمتر از میانگین بوده و یا از مقدار «بازده بدون ریسک» یا «حداقل بازده قابل قبول سرمایه گذار» کم¬تر باشد. هدفاصلیپژوهشحاضرحلمسئله انتخاب سهم برای پرتفوی با کمترین ریسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامه¬ریزی خطی در شرایط فازی می¬باشد. بدینمنظوربااستفادهازاطلاعاتقیمت9سهمپذیرفتهشدهدربورساوراق بهادارتهران از سال1374تا سال1392، مدل خطی فازی توسط روش پیشنهادی حل شده و وزن هر سهم و مقدار ریسک نامطلوب سبد بهینه بدست آمده¬است.

کلیدواژه‌ها