بررسی مقایسه‌ای توان مدل‌های ترکیب گوسی و ماشین بردار پشتیبان در تشخیص و پیش‌بینی حباب قیمتی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی ایران

2 دانشجوی دکترای مهندسی برق- مخابرات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این مقاله بسط و توسعه روش هایی مبتنی بر ساختار های شبکه ای و دارای پایه و مبنای ریاضی است که توانایی تشخیص حباب قیمت را در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این مطالعه هدف ارائه مدلی برای تخمین حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور به روش غربالگری نمونه ای به حجم 504 سهم شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و اطالعات مربوط به قیمت و حجم معامالت آنها طی سال های 0830 تا 0830 گردآوری شد و سپس از طریق آزمون های تسلسل ، کشیدگی و آزمون وابستگی دیرش ، سهم های منتخب به دو دسته حباب دار و بدون تقسیم بندی شدند. در گام بعد با بررسی روند بازدهی تجمعی ، حجم معامالت سهم حباب دار و تاریخ شروع تشکیل حباب قیمت تعیین گردید و از طریق مدلهای ماشین بردار پشتیبان و مدل ترکیب گوسی و همچنین با استفاده از اطالعات مربوط به اندازه شرکت، شفافیت اطالعات، نسبت P/E و نقدشوندگی سهام یکسال قبل از تشکیل حباب قیمت آنها، مدلی برای پیش بینی حباب قیمت سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طراحی گردید. در پایان نیز قدرت پیش بینی مدلها با استفاده از داده های گروه های آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه قدرت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان به دلیل خطای باال در تشخیص با توانایی صحت پیش بینی فقط معادل %30.45، و همچنین مدل ترکیب گوسی با کارایی برابر %33.55 ، به علت ضعف در کشف قیمت های حبابی بورس تهران، برای به کارگیری و استفاده با هدف تفکیک سهام حبابدار از بدون حبابها نامناسب شناخته شدند

کلیدواژه‌ها