بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: مدل آستانه‌ای پویا

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان

چکیده

معمولاًشرکت‌هاازساختارسرمایةهدف‌شان انحراف دارند وممکن است تنهازمان برای تعدیل ساختارسرمایةخوداقدام کنندکه مزایای این تعدیل بیش ازهزینه‌های آن باشد. براساس نظریۀتوازن پویامی‌توان استدلال نمودکه هر یک ازشرکت‌هاباتوجه به ویژگی‌های خاص خود،باهزینه‌های تعدیل متفاوتی مواجه شده ودرنتیجه باسرعت‌های متفاوتی به سمت اهرم هدف‌شان حرکت می‌کنند. براین اساس،درپژوهش حاضرعدمتقارن سرعت تعدیل ساختارسرمایه در بین شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور،دراین پژوهش اطلاعات 115 شرکت دردورۀزمانی 1381 تا 1390 جمع‌آوری شده وازمدل تعدیل جزئی آستانه‌ا یوروش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‌هانشان دادکه شرکت‌های دارای کسری مالی وسرمایه‌گذاری بیشتروسودآوری ونوسان درآمدکمترنسبت به شرکت‌های دارای ویژگی‌های متضاد باسرعت بیشتری ساختارسرمایۀخودراتعدیل می‌کنند. در واقع این شرکت‌هابه دلیل مواجهه باهزینه‌های بحران مالی بالاترویاهزینه‌های تعدیل پایین‌تر،انگیزۀبیشتری برای تعدیل ساختارسرمایۀخوددارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های موردبررسی باسرعت‌های مختلفی به سمت اهرم‌های هدف‌شان حرکت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها