بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با استفاده رویکرد ARDL

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سمنان، گروه حسابداری، سمنان، ایران

چکیده

استفاده از تسهیلات مسکن به عنوان ابزار تامین مالی به خصوص برای اقشار کم درآمد، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل تاثیر گذار بر قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات با توجه به افزایش بی رویه قیمت مسکن در ایران و همچنین استفاده گسترده از اوراق حق تقدم جهت مسکن در بازه زمانی 1385-1391 در ایران می باشد که بدینمنظور هفت فرضیه تدوین و جهت تخمینمدلوتجزیهوتحلیلداده ها،روشخودتوضیحباوقفه های گسترده (ARDL) وآزمونهم انباشتگی روش بنرجی، دولادو و مسترمورداستفادهقرارگرفتهاست. نتایج تجربی نشان می دهد که در تخمین تاثیر مستقیم متغیرها، متغیر های قیمت زمین، نرخ بازده دارندگان سپرده ممتاز، نرخ ارز و متغیر نرخ تورم و همچنین در تخمین تاثیر غیر مستقیم، متغیر های فوق (به جزء قیمت زمین که با توجه به کلیدی بودن به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است)، هم انباشته بوده و دارای رابطه بلند مدت با همدیگر می باشند. متغیر قیمت زمین و نرخ ارز دارای تاثیر منفی و معنی داری ومتغیر نرخ بازده دارندگان سپرده ممتاز دارای تاثیر مثبت و معنی داری ومتغیر نرخ تورم دارای تاثیر نامعناداری با قیمت اوراق حق تقدمتسهیلات مسکن در ایران می‌باشند. و متغیر نرخ تورم، نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معنی داری و متغیر نرخ بازده دارندگان سپرده ممتاز دارای تاثیر نامعناداری با قیمت زمین در ایران می باشند، که این متغیر ها با تاثیر گذاشتن بر متغیر قیمت زمین, قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن را به طور غیر مستقیم دچار نوسان می کنند.

کلیدواژه‌ها