مقایسه توان تبیین مدل های پارآمتریک (اقتصاد سنجی) و ناپارآمتریک (مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

برای هر تصمیم سرمایه گذاری در اقتصاد، ما نیاز داریم با توجه به تابع مطلوبیت فرد سرمایه گذار که یک موضوع رفتاری می باشد، میزان عایدات آن تصمیم را با میزان خطرات آن در یک ترازو نسبتا" دقیق سنجش نمائیم، تا فرد مورد نظر بتواند انتخاب درست داشته باشد. به منظور محاسبه دقیق بازده و به ویژه ریسک سرمایه گذاری ها، مدل های متقاوتی برای پیش بینی ریسک پا به عرصه وجود گذاشته اند تا میزان ریسک را با توجه به نیاز مدل و چگونگی پراکندگی داده ها محاسبه نمایند. در این پژوهش ما میزان ریسک ارزش در معرض خطر پرتفوی بیست و یک شرکت سرمایه گذاری را از طریق دو روش پارآمتریک (اقتصاد سنجی) و ناپارآمتریک (مونت کارلو) مورد بحث قرار می دهیم و آنگاه از طریق آزمون لوپز مطلوب ترین روش را معرفی می نمائیم.

کلیدواژه‌ها