بهینه سازی پویای سبد سرمایه گذاری با توجه به هزینه معاملات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالین طوسی

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

انتخاب سبد سرمایه‌گذاری بهینه برای سرمایه‌گذار، اساسی‌ترین کار در امر مدیریت دارایی‌ها است. در بسیاری از رویکردهای بهینه‌سازی، این کار به صورت یک دوره‌ای انجام می‌گیرد اما از آنجا که سرمایه‌گذاری مفهومی بلند‌مدت و آینده‌نگر است، یک دوره‌ای در نظر گرفتن بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با این مفهوم همخوانی نخواهد داشت. بنابراین در این مقاله قصد داریم تا بهینه‌سازی یک دوره ای را به بهینه‌سازی پویا و چند دوره‌ای ارتقا داده و به منظور کاربردی‌تر نمودن مدل پیشنهادی هزینه معاملات را در مدل وارد کرده تا بتوانیم در شرایط واقعی تصمیمی صحیح در رابطه با استراتژی سرمایه‌گذاری اتخاذ نماییم. به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، مثالهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفتند و ضمن شرح عملکرد مدل، کارایی آن نیز در مقابل مدل تک دوره‌ای پیش رونده با استفاده از آزمون من ویتنی مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به نتایج ارائه شده می توان به این جمع‌بندی رسید که مدل پویای پیشنهادی گرچه ممکن است در دوره کوتاه مدت از نظر آماری تفاوت محسوسی با مدل تک دوره‌ای نداشته باشد، اما برتری آن در دوره‌های بلند مدت چشمگیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها