تحلیل بنیادی سهام با استفاده از تحلیل پوششی دو مرحله‌ای

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی- دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

4 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل- دانشگاه تربیت مدرس

5 مربی و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ارزش بازار سهام نتیجه ارتباط اطلاعات حسابداری و سود آتی از سرمایه گذاری سهام و ارتباط بین سودآتی و ارزش بازار سهام است. این مقاله با معیار قرار دادن همین مبحث و استفاده از مرزکارای واقعی به تحلیل بنیادی سهام می¬پردازد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و جامعه آماری تمام شرکت¬های بورس اوراق بهادار طی سال¬های 1386 تا 1388 می¬باشد. در این مقاله با استفاده از تحلیل خوشه¬ای شرکت¬های همگون انتخاب و تعداد نهایی شرکت-های مورد بررسی 198 مورد می¬باشد. در ادامه از روش تحلیل پوششی داده¬ها و در دوگام با رویکرد عملکرد مدیریتی و ارزشگذاری و در مجموع با استفاده از 9 شاخص به بررسی کارایی شرکت¬ها پرداخته شد و بر اساس آن تحلیل بنیادی صورت گرفت. بررسی شرکت¬های کارا در دو گام و طی سه سال نشان می¬دهد که شرکت¬هایی که ارقام بسیار بالایی در کارایی به خود اختصاص داده¬اند دوام زیادی در تکرار کارایی خود در سال و گام بعدی نداشته¬اند. در گام اول و رویکرد عملکرد مدیریتی، شرکت¬های سیمان قائن، تاید واتر خاورمیانه بهترین خروجی را داشته¬اند، در گام دوم و رویکرد ارزشگذاری، سیمان تهران، پتروشیمی شازند و توسعه صنایع بهشهر بهترین عملکرد را با دوبار کارایی کامل داشته اند. در مجموع دو گام، روند سیمان قائن نشان می¬دهد که این شرکت درآینده بسیار مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها