بررسی کاربرد استفاده از مدل KMV در پیش‌بینی ریسک ورشکستگی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به پیامدهای نامطلوبی که درماندگی مالی برای شرکتها، اقتصاد کشور و نهادهای پولی و مالی به‌همراه دارد، استفاده از روشهایی که بتواند وقوع ناتوانی مالی را پیش‌بینی نموده و از به‌هدر‌ رفتن ثروت جلوگیری نماید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تاکنون مدلهای مختلفی برای پیش‌بینی احتمال نکول شرکتها ارائه شده است. عمده مدلهای ارزیابی ریسک اعتباری بر اطلاعات گذشته‌نگر متکی بوده و استفاده از مدلهایی که از داده‌های روز بازار نیز جهت پیش‌بینی احتمال نکول آتی استفاده نماید، می‌تواند به افزایش قابلیت اتکای نتایج منتهی گردد. هدف از این تحقیق بررسی قابلیت استفاده از مدل KMV در ارزیابی‌ ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه قدرت تبیین نتایج حاصله با مدل رتبه Z آلتمن بعنوان یکی از روشهای رایج در سنجش احتمال قصور شرکتها است. داده‌های تحقیق شامل اطلاعات کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1380 تا 1384 مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورشکسته بوده‌اند. در مجموع 50 شرکت حائز شرایط لازم بوده‌اند، همچنین 50 شرکت غیرورشکسته نیز بعنوان گروه شاهد انتخاب و نتایج مدلKMV در دو گروه مقایسه گردید. نتایج تحقیق که از نوع کاربردی و کمی است، نشان داد که مدل KMV قابلیت پیش‌بینی درماندگی مالی را داشته و در مقایسه با مدل آلتمن قابلیت پیش‌بینی ورشکستگی و تفکیک بین شرکتهای درمانده و غیردرمانده را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها