تاثیر افق سرمایه گذاری روی تخصیص دارایی بین استراتژی های

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،گروه حسابداری، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، گروه مدیریت، ملایر، ایران

چکیده

با افزایش افق سرمایه گذاری ، ریسک بهینه دارایی ها چقدر تغییر می کند؟ آیا این امر روی تصمیم گیری سرمایه گذاری رشدی و ارزشی اثر دارد؟این مقاله رویکرد جدیدی را با استفاده از روش تجزیه وتحلیل موجک که بازده های استراتژی سرمایه گذاری خاص را به افق های سرمایه گذاری چندگانه تجزیه می کند، برای بررسی تخصیص پورتفوی میان سهام رشدی و ارزشی در افقهای سرمایه گذاری مختلف ارایه می دهد. در این مقاله از شاخص کل بازار بورس و پورتفوی شرکتهای سرمایه گذاریی که بیش از 40 درصد آن ها بورسی می باشد طی دوره 10 ساله1383 تا 1392 بر اساس بازده ماهانه استفاده شد.سهام به دو دسته رشدی و ارزشی تقسیم شدند. سهام ارزشی دارای ارزش دفتری به بازاری بیشتر از 30 درصد و سهام رشدی دارای ارزش دفتری به بازاری کمتر از 30 درصد می باشند. داده ها از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد و با استفاده از نرم افزار متلب تحلیل شدند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در شرکتهای سرمایه گذاری با ریسک گریزی متوسط و کم، با افزایش افق سرمایه گذاری میزان سرمایه گذاری در سهام رشدی کم و میزان سرمایه گذاری در سهام ارزشی افزایش یافته است در حالی که در بررسی پورتفوی بازار وزن سهام رشدی و ارزشی تفاوت قابل ملاحظه ای باهم نداشتند

کلیدواژه‌ها