ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن-تاپسیس فازی (FTOPSIS-BSC)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 - استاد یار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف این پژوهش ارائه روشی مدون جهت ارزیابی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی، با شناسایی شاخص های تاثیر گذار در ارزیابی آن ها، وزن دهی به مناظر و شاخص ها با تکنیک آنتروپی سلسله مراتبی فازی و رتبه بندی بانک ها با تکنیک تاپسیس فازی می باشد.جامعه آماری این پژوهش را 296 نفر از کارشناسان و مدیران بانک های دولتی(ملی، سپه و کشاورزی) و خصوصی(ملت، سرمایه و پاسارگاد) شهر کرج، که از بین کل کارشناسان و مدیران167 نفر، تعداد اعضای نمونه را تشکیل می دهد.جهت ارزیابی عملکرد بانک ها،24 شاخص به عنوان شاخص های نهایی در کارت امتیازی متوازن جانمایی شد. نتایج این تحقیق می تواند به مدیران،کارشناسان وکلیه ی ذینفعان بانکی،در شناخت شاخص های موثر ارزیابی عملکرد و در راستای تسهیل تصمیم سازی آن ها موثر و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها