پیش‌بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده¬ترین مکانیزم¬هایی می¬باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده¬اند. بازار سهام را می¬توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می¬باشد. یکی از شاخه¬های رفتار قیمت سهام در روش¬های تکنیکال مدل¬های تصادفی می¬باشد که برخی از مهمترین روش¬های استفاده شده در تئوری بازار کارا می¬باشند. در این تحقیق از مدل مارکوف که یکی از مدل¬های تصادفی می¬باشد به منظور پیش¬بینی قیمت سهام استفاده شده¬است. بدین منظور 9 وضعیت تعریف شده¬است که از تعامل متغیر¬های درصد تغییر قیمت سهام و درصد حجم مبادلات سهام بدست آمده¬اند. برای هر یک از این متغیر¬ها سه حالت یا سطح مثبت، خنثی و منفی تعریف شده¬است. به منظور بررسی کارایی مدل یک مطالعه موردی از شاخص صنایع داوجونز بررسی شده¬است که عملکرد مدل پیشنهادی را تأیید می¬کند.

کلیدواژه‌ها