کاربرد الگوریتم‌های تبرید شبیه‌سازی شده و ژنتیک

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی

چکیده

هدف از این مطالعه تشکیل صندوق شاخصی با استفاده از الگوریتم‌های تبرید شبیه‌سازی شده و ژنتیک می‌باشد. صندوق‌های شاخصی پرتفوی‌هایی هستند که طوری طراحی می‌شوند که از طریق سرمایه‌گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل‌دهنده شاخص بتوانند ضمن کاهش هزینه‌های معاملاتی بازدهی نزدیک به بازده بازار را ایجاد نمایند. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان خطای ردیابی و تعداد سهام تشکیل دهنده صندوق هستیم. همچنین عملکرد الگوریتم تبرید شبیه سازی شده را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک در تشکیل صندوق شاخصی می‌سنجیم. در این پژوهش برای انتخاب سهام‌هایی که بیش‌ترین تأثیر را بر شاخص می‌گذارند از یک تابع اولویت استفاده خواهد شد، سپس با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری وزن‌های بهینه این سهم‌ها را به دست خواهیم آورد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که هر چه تعداد سهام صندوق بیشتر باشد خطای ردیابی کاهش می‌یابد. بررسی‌ها دقت بالا و عملکرد برتر صندوق شاخصی ایجادشده توسط الگوریتم ژنتیک را در مقایسه با الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده به اثبات رسانید. به منظور ایجاد این صندوق از سهام شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها