طراحی مدل ریاضی تامین مالی بهینه در شرکت های هلدینگ صنعتی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شاهد

چکیده

تامین مالی واحدهای تابعه به همراه کنترل ریسک مالی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های چند کسب و کاره می باشد. بازار سرمایه داخلی در کنار تامین مالی خارجی از محل بدهی های بانکی دو روش اصلی تامین مالی عملیات در شرکت های هلدینگ است. همچنین میزان استفاده کارآمد از بازار سرمایه داخلی نمایانگر تحقق هم افزائی مالی است. در این تحقیق از روش برنامه ریزی آرمانی خطی به منظور طراحی سازوکاری موثر برای تعیین کمیت استفاده بهینه از هر یک از آلترناتیوهای مزبور در کنار ملحوظ داشتن سیاست ها و محدودیت های عملیاتی هلدینگ در یکی از شرکت های چند بخشی فعال در بورس تهران بهره برده ایم. پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار لینگو، نتایج نشان دهنده تاثیر بالای آن در کاهش ریسک مالی و افزایش استفاده از شبکه روابط داخلی در موضوع تامین مالی است. مدل حاصله برای اولین بار به حل مساله برنامه ریزی تامین مالی در شرکت های چند بخشی با رویکرد بازار سرمایه داخلی پرداخته و قابلیت گسترش دارد.

کلیدواژه‌ها