بررسی توان تبیین مدل های شبکه عصبی درسنجش میزان ارزش در معرض خطر

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 از آنجائیکه خلق ثروت و ایجاد اشتغال در یک جامعه جز از طریق سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و از طرف دیگر با توجه به پیچیده تر شدن روابط بین متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری همیشه سرمایه گذاری در خطر نابودی قرار دارد، بنابراین پیدا نمودن راهکارهای که بتواند حدی از خطر را پیش بینی نماید، می تواند رضایت بخش باشد. در نتیجه تصمیمات سرمایه گذاری افراد حقیقی و حقوقی بشدت تحت تاثیر این راهکارها قرار می گیرند و برای کاهش ریسک ناشی از این تغییرات می بایست یک پرتفوی مطلوب تعیین نموده تا از ره گذر این تغییرات کمترین آسیب را ببینند، معامله گران در بازارهای سرمایه از مدلهای متفاوتی جهت تعیین ارزش در معرض خطر پرتفوی خود استفاده می نمایند، که هر کدام از این مدلها جهت تعیین ارزش در معرض خطر پرتفوی از مفروضات خاصی استفاده می نمایند. این پژوهش سعی دارد که از طریق شبکه عصبی ارزش در معرض خطر پرتفوی واقعی 21 شرکت سرمایه گذاری که در بازار سرمایه کشور به فعالیت می پردازند، را مورد بررسی قرار داده و قدرت پیش بینی آنرا مشخص کند.

کلیدواژه‌ها