ارائه مدلی بر مبنای میانگین– آنتروپی– چولگی برای بهینه‌سازی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

بازده اوراق بهادار در دنیای واقعی معمولا مبهم و نادقیق است. محققان رویکردهای گوناگونی را برای مدل کردن بازده بکار گرفته¬اند. یکی از رویکردهای بکار گرفته شده در این زمینه، استفاده از منطق فازی می¬باشد. در این میان، مطالعات زیادی در زمینه معرفی معیار ریسک در جهت بهینه‌سازی پرتفوی فازی صورت گرفته ‌است. یکی از معیارهای جدید در این زمینه آنتروپی است که بر خلاف واریانس، وابسته به تقارن توزیع بازده دارایی¬ها نیست. در مقاله پیش¬رو مدلی بر مبنای میانگین- آنتروپی- چولگی برای حل مساله بهینه¬سازی پرتفوی ارائه شده است. از تئوری اعتبار برای محاسبه پارامترهای مورد نیاز استفاده شده است. برای مقایسه این مدل و مدل میانگین- واریانس از شاخص عملکرد اقتصادی استفاده شده است و در انتها با بکار بردن داده¬های بورس اوراق بهادار تهران نشان داده شده است، مدلی که بر مبنای میانگین- آنتروپی- چولگی دارای شاخص عملکرد اقتصادی بالاتری است.

کلیدواژه‌ها