ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با روش اختیار واقعی

نویسندگان

1 - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

چکیده

افزایش پیچیدگی و همچنین پویایی شرایط حاکم بر فعالیت¬های اقتصادی و مالی و به تبع آن افزایش ریسک تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری و یا تأمین مالی پروژه های اقتصادی، نیازمند روش¬های تحلیلی پیشرفته¬تر است که بتواند اطلاعات بیشتری نسبت به روش¬های سنتی ارزیابی طرح های اقتصادی را ارائه دهد. این امر در طرح های با ریسک بیشتر از جمله سرمایه گذاری های خطرپذیر، بیش از پیش مشاهده می شود. بر این اساس در پاسخ به نیازهای جدید، تحلیل اختیار واقعی گسترش و کاربرد زیادی را پیدا کرده و رویکرد جدیدی را در ارتباط با تصمیم گیری¬های سرمایه گذاری و نیز ارزیا بی طرح اقتصادی ارائه می نماید. روش اختیار واقعی علاوه بر ارزش¬گذاری شرایط نااطمینانی، ارزش¬گذاری پروژه در شرایط وجود اختیار انتخاب، اختیار گسترش، اختیار رهاسازی و واگذاری، اختیار تغییر وضعیت، اختیار مرکب و اختیار مرزی را برآورد می کند. در این مقاله روش اختیار واقعی با استفاده از نرم افزار SLS ، بر روی یک نمونه واقعی اجرای طرح یک واحد پتروشیمی پیاده شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از روش فوق، اطلاعات ارزشمندی را از ابعاد مختلف ریسک و اثر آن بر توجیه مالی بسیاری از تصمیمات راهبردی بنگاه در هر زمان را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها