تاثیر سرمایه گذاران مومنتوم بر رفتار بازار سهام بر اساس مدل

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجو دکتری مدیریت مالی وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

در این مطالعه به دو گروه از سرمایه گذاران یعنی سرمایه گذاران تصادفی و سرمایه گذاری مومنتوم توجه شده است. سرمایه گذاران تصادفی به کسانی گفته می شود که همیشه بصورت تصادفی خرید و فروش سهام انجام می دهند در حالی که سرمایه گذاران مومنتوم براساس یک آستانه عمل که آخرین حرکت قیمتی را ارزیابی می کند ،می توانند خرید یا فروش انجام دهند یا غیر فعال باشند.در این تحقیق داده های شبیه سازی شده با نرم افزار مطلب با داده های واقعی مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که از نرم افزار ره آورد نوین تهیه شده است،مقایسه شد. همچنین نتایج کار با چندین بورس مختلف دنیا مقایسه شد.نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران بدلیل عدم کارایی و نوظهور بودن نسبت به بورس های توسعه یافته دنیا، فرصت بسیار خوبی را برای کسب بازدهی سرمایه گذاران مومنتوم ایجاد نموده است .از طرف دیگر حد آستانه عمل مربوط به سرمایه گذاران مومنتوم حدودا سه برابر نوسانات بازدهی است که توسط سرمایه گذاران تصادفی ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها