ارائه مدلی جهت پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی انطباق پذیر (ANFIS)

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

3 دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

یکی از مهم¬ترین تهدیدات اقتصاد ملی، ورشکستگی شرکت¬ها است. ارزیابی ورشکستگی، اطلاعات ارزشمندی را فراهم می¬نماید که به واسطه آن، دولت¬ها، سرمایه¬گذاران و سهامداران می¬توانند تصمیم-گیری¬های مالی خود را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان¬های احتمالی پایه¬گذاری کنند. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی جهت پیش¬بینی ورشکستگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی انطباق¬پذیر (ANFIS) است. جامعه آماری برای انجام تحقیق، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1389 است که با توجه به ماده 141 قانون تجارت، شامل 40 شرکت ورشکسته و 40 شرکت غیر¬ورشکسته می¬باشد. این شرکت¬ها به طور تصادفی به سه مجموعه تقسیم شدند: مجموعه آموزش جهت طراحی مدل، مجموعه آزمایش و مجموعه وارسی جهت اعتبارسنجی مدل. نسبت¬های مالی این شرکت¬ها در سال قبل از ورشکستگی به عنوان متغیرهای ورودی ANFIS درنظر گرفته شد. مدل طراحی شده ورشکستگی را با دقت 83.75 درصد یک سال پیش از وقوع آن پیش¬بینی نمود. بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که ANFIS ابزاری مناسب برای پیش¬بینی درماندگی مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها