تعیین خط‌مشی راهبردی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری به وسیله ماتریس جی‌ای

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع ایوانکی

2 دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی

3 - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

4 کارشناس مهندسی صنایع

چکیده

موضوع وقف و ایقاف در جوامع اسلامی، به خصوص کشور جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. علی¬رغم تعدد و تنوع موقوفات موجود در کشور که ارزش ریالی قابل توجهی را به خود اختصاص داده¬اند، امر بهره¬برداری از اوقاف، گامهای نخستین بهبود را می¬پیماید. این تحقیق در پی آنست که با ملحوظ نمودن ضوابط پیچیده این حوزه و محور قرار دادن تحلیل ماتریس جی¬ای، خط-مشی راهبردی بنیاددر انتخاب سبد سرمایه¬گذاری، در چهار حوزه عمرانی، کشاورزی، دامداری و فعالیت¬های معدنی را تعیین کرده و اولویت¬ها را معرفی نماید. به همین منظور پس از شناسایی عرصه-های مختلف بهره¬برداری از موقوفات در حوزه¬های نامبرده، گزینه¬های موجود شناسایی شدند و به کمک سنجش ملاک¬های تحلیل جذابیتو همچنین معیارهای سنجش توان بنیاد، عرصه¬ها و زمینه¬های فعالیت با اولویت، شناسایی گشته و معرفی شدند. لازم به ذکر است جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه مزبور بوده¬اند که نمونه آماری تحقیق، 17 نفر از این جامعه بوده¬است. جهت تحلیل نظرات، از روش پیمایش و ابزار پرسش¬نامه بهره¬گیری شد. در نهایت عرصه¬های عمران و معدن جذاب شناخته شده و عرصه¬های کشاورزی و دامپروری، دارای جذابیت نسبی برآورد شدند و برای 31 زمینه فعالیت در این چهار عرصه اصلی، توصیه راهبردی برای سرمایه¬گذاری ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها