بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

نویسندگان

1 - استادیاردانشگده مدیریت وعلوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگده مدیریت وعلوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

 این مقاله به بررسی حباب قیمت درشرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش (باکس جنکینز) پسماند مدل برآورد کرده و برروی پسماند مدل آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی وریشه واحد (دیکی فولرتعمیم یافته) استفاده شده است که در بورس تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون‌های حباب قیمت، تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکتهای بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. برای پیش‌بینی حباب از متغیرهای درونزای شرکتها از قبیل: اندازه شرکت، ترکیب سهامدارن، نسبتP/E ، شفافیت اطلاعات و سرعت نقدشوندگی استفاده گردید درمرحله بعد با استفاده ازمدلهای لوجیت و پروبیت از نوع (0و1) مدلی برای پیش بینی حباب قیمت طراحی گردید. در برازش مدل از دادههای شش ماه قبل از بروزحباب (شتاب قیمت) استفاده گردید. آزمون فرضیه¬های تحقیق نشان داد بین دو متغیر مستقل درونزای شرکت (اندازه شرکت و شناوری سهم) و حباب قیمتی ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها