آسیب شناسی تحریم نظام بانکی با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

 مبرهن است تاکنون به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی هسته ای دول استعماری از ابزارهای متعددی استفاده نموده اند. یکی از این ابزارها اعمال تحریم علیه ایران است. آنچه که اخیراً نیز از سوی دول اروپایی و آمریکایی به جد مورد بحث و توافق قرار گرفته، موضوع تحریم بانک مرکزی ایران است. در راستای مدیریت و مواجهه با آثار چنین تصمیمی، این پژوهش اثرات احتمالی تحریم بانکی را از نگاه پیشینه پژوهش و همچنین با توجه به نظرات خبرگان شناسایی کرده و با استفاده از روش DEMATEL فازی موارد مهم و ریشه ای آن ها را شناسایی و اولویت بندی نموده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد هفت عامل به عنوان شاخص های اثر گذار و هشت عامل هم بعنوان شاخص های اثرپذیر می باشند. ترتیب آسیب های اثرگذار و ریشه ای عبارت از افزایش نرخ ارز ، اختلال در گشایش اعتبار، ایجاد مشکل در تامین منابع ارزی، دشواری انجام سفرهای تجاری ، افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک، افزایش هزینه و زمان مراودات و معاملات و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی می باشد. در پایان با هدف کاربردی سازی پژوهش و توانمندسازی مدیران جهت مقابله با شاخص های اثرگذار راهکارهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها