بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی کارایی سرمایه فکری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

سرمایه¬ فکری به عنوان سرمایه واقعی و یکی از مهمترین سرمایه¬های سازمانها و شرکتهای عصر حاضر مطرح است. هدف از اجرای این تحقیق بررسی عملکرد شبکه¬های عصبی مصنوعی در پیش¬بینی کارایی سرمایه فکری شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها و با در نظر گرفتن متغیر ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری به عنوان ورودی مدل و سه متغیر بازده سهام، نرخ بازده دارایی¬ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای خروجی مدل به بررسی کارایی سرمایه فکری شرکت¬های منتخب در بین سال¬های 1385 تا 1389 پرداخته شد. در مرحله بعد، از رویکرد شبکه¬های عصبی پرسپترون چند لایه، جهت پیش¬بینی کارایی سرمایه فکری شرکت¬ها استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوی شبکه-های عصبی مصنوعی از دقت بالایی در پیش¬بینی کارایی سرمایه فکری شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برخوردار می¬باشد.
 

کلیدواژه‌ها