استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند شاخصهای در رتبهبندی سهام با استفاده از مدل کانسلیم

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

چکیده

سرمایه گذاران فردی در مورد چگونگی سرمایه گذاری در دارایی های صندوق تصمیم گیری نمی-کنند، بلکه تنها صندوقی را با توجه به بازده، ریسک، هزینه ها و دیگر عوامل آن، انتخاب می¬کنند. از جمله شاخص های مدنظر سرمایه گذاران در انتخاب صندوق سرمایه گذاری، توجهبه بازدهی و عملکرد آن است. بنابراین سرمایه گذاران به دنبال ابزاری هستند تا با استفاده از آن، قادر به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری باشند. هدف مقاله، مقایسه یک مدل ناپارامتریک جدید، که هزینه های صندوق را نیز در برگیرد با مدل شارپ و دو مدل از مدل های نوین به نام مدل امگا و مدل سورتینو می باشد. به همین منظور دو فرضیه تعیین شد و داده های مربوط به هزینه و ارزش خالص فعلی 22 صندوق سهمی و 19 صندوق با درآمد ثابت در طی سال 1391 جمع آوری گردید. همچنین نتایج تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که اختلاف معناداری بین مدل ناپارامتریک و مدل¬های شارپ، امگا و سورتینو وجود ندارد و با استفاده از مدل ناپارامتریک، کارایی صندوق ها سنجیده شد و نتایج ارزیابی عملکرد صندوق ها نشان داد که صندوق های با درآمد ثابت کارایی بالاتری نسبت به صندوق های سهمی دارند.

کلیدواژه‌ها