بررسی وجود حباب در قیمت سهام مبتنی بر تخمین ARIMA و با استفاده از تکنیک های کشیدگی، چولگی، تسلسل و تابع مخاطره

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 مربی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

بازار بورس اوراق بهادار تهران پس از بازگشایی از سال 1368 شاهد نوسانات زیادی بوده است. نوسانات قیمت جزئ ذات بازار است اما گاهی این نوسانات از شکل عادی خود خارج شده و جای خود را به صعودهای افسارگسیخته (حباب) و سقوط های ناگهانی (بحران) می دهند و ضربات جبران ناپذیری را به بازار بورس وارد می کنند. با توجه به اهمیت حباب قیمت بورس در این تحقیق به بررسی وجود حباب با استفاده از داده های روزانه و ماهانه بین سالهای 1382 تا 1389 با آزمونهای تسلسل، کشیدگی، چولگی و تابع مخاطره می پردازیم. نتایج حاصل از آزمونهای کشیدگی و تسلسل و تابع مخاطره برای بازده روزانه وجود حباب در بورس تهران را ثابت می کند اما آزمون چولگی وجود حباب در بورس را رد می کند.

کلیدواژه‌ها