طراحی مدل ریاضی به منظور پیش بینی و بهینه سازی ساختار دارائی ها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد،

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

امروزه بانک ها به دنبال راهی برای سرمایه گذاری دارائی های خود در طول زمان هستند تا با درنظرگیری عدم اطمینان ها، تنگناهای مختلف و بدهی های تعهد شده، سطح رضایت بخشی از سود را کسب کنند. مدیریت دارائی ها و بدهی ها حوزه ای است که به مساله فوق پاسخ می دهد. بررسی حاضر با ارائه یک مدل ریاضی، تلاش دارد تا بهترین ساختار ترازنامه بانک را با درنظرگیری تنگناهای موجود جستجو نماید. در نهایت ضمن بررسی اعتبار مدل و اجرای آن در بانک موردنظر، نتایج حاصله به طراحی ساختار نوینی به منظور جایگزینی برخی از منابع مالی پرهزینه فعلی با انواع کم هزینه تر آن اشاره دارد. همچنین بر مدیریت دقیق این منابع و سرمایه گذاری آن در مواردی که از منظر نرخ سود، نرخ بازگشت و نیز تطابق زمانی در وضعیت مناسبی قرار دارند، تأکید شده است.