مدل سرایت تلاطم همبستگی شرطی ثابت با حافظه بلندمدت

نویسندگان

رتبه علمی نویسنده

چکیده

با گسترش فرآیند جهانی¬شدن، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعه¬یافته بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر می¬پذیرند. این شرایط باعث می¬شود سرمایه¬گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی¬های خود در بازارهای خارجی دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه نمایند. این واقعیت می¬تواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی میان بازارهای مالی وجود دارد. نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بازار سرمایه کشورهایی که اقتصاد آن¬ها مبتنی بر درآمدهای نفتی می¬باشد را تحت تاثیر قرار می¬دهد. عمده این بازارها دارای ویژگی حافظه بلندمدت نیز می¬باشند که می¬بایست در مدل¬سازی و تخمین¬ها لحاظ گردد. در این پژوهش مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC) به گونه¬ای توسعه داده شد که قادر است اثر حافظه بلندمدت را در ساختار مدل¬سازی خود وارد نماید. داده¬های مورد استفاده بازده روزانه قیمت سهام و قیمت نفت در دوره زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 می¬باشند و نتایج حاصل حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران و همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران است