بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق

2 دانشیار گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانش آموخته مدیریت صنعتی_مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

حباب¬های مالی یکی از اصلی¬ترین مسائلی است که اقتصاد مدرن، امروزه با آن در ارتباط می‌باشد. به سبب ارتباط مستقیم آن با بحران¬های مالی، همواره محققین در پی روش¬هایی برای درک این پدیده، تشخیص وجود آن و زمان سقوطش، همچنین تخمین حجم سقوط و زیان حاصل از آن بوده¬اند. یکی از روش¬های ارائه شده برای شناسایی حباب¬ها، مدل قانون توانی تناوب لگاریتمی(LPPL) است که رشد سریع¬تر از نمایی در قیمت دارایی با نوسانات تسریع¬شونده را به عنوان عامل اصلی تشخیص حباب در نظر می¬گیرد. این مدل با موفقیت در بسیاری از بازارهای جهان برای شناسایی حباب¬ها و پیش¬بینی زمان سقوط آن¬ها به کار رفته؛ لیکن در ایران برای اولین بار، در این پژوهش اجرا شده است. در این مقاله، به منظور بررسی وجود حباب و پیش¬بینی سقوط متعاقبِ شاخص قیمت و بازده نقدی در بازۀ زمانی 1387-1384 از مدل قانون توانی تناوب لگاریتمی استفاده شده است. در ادامه جهت اطمینان از وجود تناوب لگاریتمی در داده¬ها، تحلیل طیفی Lomb روی داده¬ها اجرا شده است. نتایج، برازش خوب داده¬ها با مدل را نشان داده و همچنین تحلیل طیفی Lombبه خوبی وجود تناوب لگاریتمی را تأیید نموده است؛ از این رو می¬توان نتیجه گرفت داده¬ها، رفتاری مطابق با مدل LPPL دارند .مدل در این بازۀ زمانی یک حباب را شناسایی کرده، همچنین پیش¬بینی معقولی از زمان بحرانی این حباب ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها