امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از سرمایه گذاری کسب بازده است اما ماهیت فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. ریسک را نمی‌توان حذف کرد اما می‌توان با روش‌های مناسب مدیریت ریسک آن را کنترل و به حداقل رساند. امروزه از ارزش در معرض ریسک(VaR) به عنوان دانش جدید مدیریت ریسک یاد می‌شود تا آنجا که در سال‌های اخیر معیارهای سنجش ریسک بازار با عبارت ارزش در معرض ریسک مترادف شده است . VaR معیاری آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی را در دوره زمانی مشخص و با احتمال معین، محاسبه و به صورت کمی ارائه می‌کند. تحقیق حاضر به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت کانه فلزی به بررسی امکان استفاده از ارزش در معرض ریسک می‌پردازد. تخمین VaR بر اساس مدل ریسک متریک از روش‌های پارامتریک محاسبه VaR و شاخص صنعت کانه فلزی انجام گرفته است. برای این منظور بازده لگاریتمی شاخص صنعت از ابتدای سال 1386 تا پایان شهریور 1391 به صورت روزانه محاسبه شده است. پیش بینی نوسانات بازده برای سطوح اطمینان 95 % و 99 % با استفاده از روش میانگین متحرک ساده و میانگین موزون متحرک نمایی با دو ضریب جی پی مورگان(0.94) و ضریب هموارسازی بهینه (0.97) انجام گرفته است. برای بررسی کفایت دقت پیش بینی‌های VaR، آزمون نسبت شکست‌های کوپیک بکار رفته است. نتایج حاصل نشان دهنده برتری روش میانگین موزون متحرک نمایی با ضریب هموارسازی 0.97 در پیش بینی‌های هر دو سطح اطمینان می‌باشد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با VaR ریسک بازار صنعت کانه فلزی قابل پیش بینی و مدیریت است.

کلیدواژه‌ها