پیش بینی ریسک نامطلوب با استفاده از مدلVaRبارویکرد چگالی حداکثرسازی آنتروپی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

 جهانی سازی تجارت و تغییر ساختار شکل بازارهای مالی بین‌المللی، ریسک‌هایی که بنگاه‌ها در معرض آنها قرار می‌گیرند را بطور گسترده تغییر داده اند . امروزه از یکسو هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه‌ها با ریسک های پیچیده ای که از تعاملات کسب و کار جهانی و تصمیم گیری های مالی و از سوی دیگر با عدم اطمینان از قیمت های کالا و نرخ های ارز و نرخ های بهره و ارزش های سهام مواجه هستند . همزمان با ظهور ابزارهای مشتقه در دهه هشتاد، مدیریت ریسک با چالش جدیدی فرا روی خود مواجه گردید، چرا که روش های سنتی مدیریت ریسک دیگر پاسخگوی کنترل ریسک های ناشی از این نوع ابزارهای نوپا نبود . از اینرو استفاده از مدل( Value at Risk ) VaRیا ارزش درمعرض خطر توسط بانکهایآمریکایی شروع شد و عمومیتپیداکرد . با استفاده از تکینیکVaRکه می‌توانست ریسک موجود در پرتفوی را اندازه گیریکند، بانک‌ها توانستند مدلی کلی جهت سنجش زیان اقتصادی را توسعه دهند . در تحقیق حاضر مدل اقتصاد سنجی گارچ و مدل گارچ مبتنی بر حداکثر سازی چگالی آنتروپی جهت تخمین ارزش در معرض ریسک یک روزه و ده روزه بکار گرفته شد. طریق آزمونهای کوپیک و کریستوفرسن دقت مدل‌ها به لحاظ آماری بررسی شده و آزمون لوپز جهت رتبه بندی مدلهایی که از لحاظ آماری پذیرفته شده اند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در رتبه بندی آزمون لوپز بر اساس هر کدام از آزمون‌های LRPoF و LRccدر تخمین ارزش در معرض ریسک یک روزه و ده روزه مدل اقتصاد سنجی گارچ دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل گارچ مبتنی بر حداکثر سازی چگالیآنتروپی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها