مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدلهای تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدرس واحد علوم و تحقیقات - عضو موسس و دبیرکل انجمن مهندسی مالی و رئیس انجمن حسابداری مدیریت ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با توجه به اهمیت ریسک در مدیریت سبد، ارزش در معرض ریسک (VaR) توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و تحلیلگران در این زمینه کمک شایانی کند. اما با توجه به آنکه این مدل تخمین های کاملی از ریسک را در گوشه های دنباله بازده ارائه نمی دهد، لذا تلاشهای فراوانی جهت ارائه مدلهایی (شامل ارائه مدلهای جدید و یا توسعه مدلهای موجود) برای رفع این نقیصه توسط پژوهشگران انجام شده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن معرفی نقیصه های مدل ارزش در معرض ریسک، با استفاده از دو مفهوم " بسط کورنیش فیشر " و استفاده از " ضرایب توزیع بیضوی" ، ریسک در نظر گرفته نشده در دنباله ها را دقیقتر تخمین بزنیم. براین اساس دو مدل اصلاح شده ارزش در معرض ریسک کورنیش فیشر و مدل ارزش در معرض ریسک تی استیودنت مدلسازی و با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید، بهینه سازی شده است. در پایان مرزهای کارایی حاصله از بهینه سازی مدلهای اصلاح شده با مدل ارزش ذر معرض ریسک مقایسه شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که با استفاده از این مدلهای اصلاح شده، تخمین دقیقتری از ریسک نهفته در انتهای دنباله ها می توان ارائه داد که به سرمایه گذاران و تحلیلگران مدیریت سبد کمک شایانی می کند.

کلیدواژه‌ها