برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

عموماً بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایه­گذاری زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیان­ها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته می­شود.
در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازده بورس اوراق بهادارتهران (شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص صنایع) در دو بازه زمانی مختلف پرداخته­شده و وجود دنباله پهن مورد آزمون قرار گرفته­است. نتایج تئوری تعمیم داده­شده مقدار حدی نشان­دهنده وجود دنباله پهن در تابع توزیع بازده سهام برای دو شاخص، برای هر دو بازه زمانی می­باشد. نتایج پس آزمون برای مقدار VaR محاسبه شده با این رویکردنشان دهنده­ این است که این مدل برای افق زمانی 100روزه عملکرد بهتری نسبت به افق زمانی 50 روزه دارد. از آماره لوپز برای مقایسه عملکرد این تئوری در مدل­سازی VaR با عملکرد مدل ریسکمتریک با فرض توزیع نرمال در سطوح اطمینان مختلف استفادهشده­است و نتایج نشان­داده است که مدل­های رویکرد تئوری مقدار حدی با توجه به اینکه به دنباله تابع توزیع نسبت به دیگر رویکردها توجه بیشتری دارند، عملکرد بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها