بررسی روابط حجم بازده در بازده ایران با استفاده از توابع کاپولا و در شرایط بحرانی

نویسندگان

1 استاد‌یار دانشگاه علم و فرهنگ

2 کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

روابط بین حجم-بازده مدت زیادی است که به عنوان یکی از عناوین مهم پژوهشی در اقتصاد مالی شناخته می‌شود، به‌طوریکه نقش زیادی را در تعیین قیمت آینده‌ی سهم ایفا می‌کند. اما در اکثر مواقع زمانی که سرمایه‌گذاران مشخصات سهمی را مورد بررسی قرار می‌دهند یا زمانی که قصد تعیین قیمت برای سهامی دارند، معمولاً حجم مبادلات سهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.در این مقاله از رویکرد کاپولا جهت بررسیرابطه‌ی حجم-بازده در بازار نوظهور ایران استفاده می‌کنیم. تابع کاپولا[i]، یک توزیع تجمعی است که دارای توزیع‌های حاشیه‌ای یک متغیره‌ی یکنواخت بر فاصله‌ی [1و0] است.نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که وابستگی مشخص، و نامتقارنی بین حجم-بازده در این بازار وجود دارد.به عبارت دیگر بازده‌های خیلی بالا (سود زیاد) تمایل به همراه شدن با حجم خیلی بالا را دارند اما بازده‌های خیلی پایین(ضرر زیاد)تمایلی به همراه شدن با حجم زیاد یا کم را ندارند.

کلیدواژه‌ها