بکارگیری مدل های پیش بینی خاکستری و نمو هموار ساده جهت پیش بینی جریان نقد آزاد شرکت خای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرتهران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، پیش­بینی جریان نقد آزاد، به عنوان یکی از معیار­های ارزیابی عملکرد مالی، با کمترین اطلاعات ممکن است. جامعه آماری این پژوهش، از کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است که با در نظر گرفتن محدودیت­هایی در نهایت 64 شرکت در بازه زمانی 1388-1378، مورد بررسی قرار گرفت. جهت پیش­بینی جریان نقد آزاد از مدل­های نمو هموار ساده و مدل خاکستری استفاده شده است. سپس به مقایسه دقت پیش­بینی مدل­های مذکور بر اساس میانگین مجذور خطا­ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد دقت پیش­بینی مدل خاکستری از مدل نمو هموار ساده بیشتر است و در سطح اطمینان 95%، بین میانگین معیار میانگین مجذور خطا­ها، در دو مدل نمو هموار ساده و مدل خاکستری تفاوت معناداری وجود ندارد، در حالی­­که در سطح اطمینان 90% بین دقت دو مدل پیش­بینی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها