ارائه مدلی پویا جهت پیش بینی نرخ نکول شرکت های لیست شده در بورس ایران(مطالعه موردی:صنعت ساخت محصولات فلزی)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده

ریسک اعتباری اصلی‌ترین منبع ریسک برای دارایی‌های اعتباری است؛ به گونه ایی که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اوراق را نسبت به اندازه گیری این ریسک بسیار دقیق نموده است. اهمیت این موضوع و کمبود مطالعات عملی انجام شده در داخل کشور، انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق بوده است. در تحقیق پیش­رو 4 شرکت از صنعت ساخت فلزات اساسی طی سال ها 1380 الی 1390مورد بررسی، و از مدل پویای مرتن به همراه روش نمره دهی Z به منظور تعیین احتمال های نکول و بررسی رابطه شناوری سهام و نکول شرکت ها استفاده شده است. در این مدل در تعیین ارزش بازار سهام، بر خلاف بسیاری از روش های موجود در این حوزه ارزش سهام مبادله نشده نیز در نظر گرفته شده و نوسان پذیری داده ها به صورت پویا در مدل لحاظ شده است. بعلاوه در استفاده از مدل، فرض نرمال بودن توزیع داده های ارزش بازار دارایی­ها مورد سوال قرار گرفته و با یافتن بهترین تابع توزیع قابل برازش به داده ها سعی شده است نتایج را با دقت بالاتری محاسبه نمود.
نتایج به دست آمده  نشان می­دهد که بالاتر بودن درصد شناوری سهام یک شرکت در یک صنعت خاص می تواند از عوامل موفقیت آن شرکت در طول زمان محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها