برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی

2 استادیار دانشگاه‌خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

مسئله انتخاب سبدسرمایه گذاری یکی از مهمترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. به طور کلی در مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری تصمیم گیرنده به چندین هدف از قبیل بازده سالیانه، سود تقسیم شده سهام سالیانه و ریسک توجه می کند. تکنیک های برنامه ریزی چند هدفه ازقبیل ε – محدودیت، توابع مطلوبیت و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب رضایت بخش ترین سبد سرمایه گذاری به کارگرفته می شوند. دراین مقاله، فرض براین است که برخی پارامترهای ورودی مسئله ازقبیل بازده سهام تصادفی هستند و توزیع نرمال دارند سپس متدهای احتمالی مانند برنامه ریزی تصادفی مقید را به موازات روش برنامه ریزی آرمانی مینیماکس به کار گرفته و مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی مقید به عنوان یک تبدیل قطعی مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری چندهدفه تصادفی ارائه می گردد. درپایان برنامه مطرح شده با نمونه ای از 20 سهم شاخص صنعتی داو جونز ارائه می گردد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدل برنامه‌‌ریزی آرمانی چندهدفه محدود شده تصادفی جهت انتخاب سبد سرمایه‌گذاری در شرایط تصادفی، سودمند است.

کلیدواژه‌ها