بررسی الگوی ریاضی انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مالی کلاسیک حکم می­کند که سرمایه­گذار چگونه باید رفتار کند، لیکن مالی رفتاری سعی دارد پدیده­های روانشناختی انسان در سطح بازار و در سطح فردی را شناسایی کرده، توصیف کند و از آن­ها بیاموزد. مالی رفتاری در تلاش است تا کاربرد فرآیندهای تصمیم گیری روان شناختی را در شناخت و پیش بینی بازارهای مالی نشان دهد. کانمن و تورسکی (1979 و 1992) در تبیین تئوری دورنمای تجمعی[i] چهار مفهوم زیان گریزی، حسابداری ذهنی[ii]، ریسک پذیری نامتقارن[iii]، تابع وزن دهی احتمالات[iv] را تبیین نمودند.
در مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیم مالی رفتاری، به تبیین الگوی انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری های مالی رفتاری پرداخته شده و چهار مفهوم فوق الذکر در قالب الگوی ریاضی ارائه گردیده است. سپس با استفاده از داده های ده ساله بازدهی شاخص قیمت و بازدهی نقدی به آزمون مدل بر اساس داده های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بدین منظور ضمن تفکیک داده ها به دو بخش داده های آزمون و ارزیابی، بر اساس بازدهی های دوره های سه ماهه هفت سال اول، پرتفوی های پیشنهادی مبتنی بر الگوی مالی استاندارد و الگوی مالی رفتاری تشکیل و محاسبه بازدهی برای 84 پرتفوی پیشنهادی برای دوره سه ساله، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون مقایسه میانگین ها در سطح خطای 5 درصد حاکی از عدم تایید فرضیه، یعنی برابری بازدهی حاصل از الگوی رفتاری در مقایسه با الگوی استاندارد در بازار مالی ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها