تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از شاخص های سنجش عملکرد مبتنی برارزش به کمک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، به تفکیک 10 صنعت، با استفاده از شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش و با بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. دراین پژوهش به منظور تعیین متغیرهای خروجی در مدل تحلیل پوششی داده ها ابتدا به بررسی روابط بین اهرم مالی به عنوان ساختار سرمایه،و متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به عنوان متغیرهای سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش، پرداخته ایم. نتایج بر این موضوع دلالت دارد که بین شاخصهای یاد شده در  198 شرکت و در 10 صنعت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بر پایه وجود این رابطه معنادار ، اهرم مالی یا همان ساختار سرمایه و هر دو  شاخص ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، به ترتیب به عنوان متغیرهای ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی داده ها انتخاب شدند. در مرحله بعد، با بکارگیری مدل BCC ورودی محور تکنیک تحلیل پوششی داده ها، که یکی از دو مدل کلی تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد، ساختار بهینه سرمایه برای 198 شرکت تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها