سودمندی قواعد تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران و چند کشور منتخب با رویکرد

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد فیروزکوه

چکیده

یکی از روش ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بورس، روش تحلیل تکنیکی است.در این تحقیق سودمندی برخی شاخص های تحلیل تکنیکی پرکاربرد مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور بازدهی  13قاعدة معاملاتی، شامل انواع میانگین های متحرک[i] به عنوان راهبرد فعال سرمایه گذاری و بازده روش خرید و نگهداری[ii] به عنوان راهبرد غیر فعال سرمایه گذاری در پنج کشور ایران، عمان، اردن، کویت، ترکیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمون های آماری ، از تکنیک"بوت استرپ "استفاده شده است. نتایج نشان داد قواعد تحلیل تکنیکی در اکثر موارد از راهبرد خرید و نگهداری سودمندتر بوده است و قواعد تحلیل تکنیکی کوتاه مدت تر سودمندی بیشتری داشته و از بین کشورهای مورد بررسی کویت با بیشترین تعداد سودمندی قواعد تحلیل تکنیکی، نشان داد که پتانسیل بیشتری در بکارگیری قواعد تحلیل تکنیکی دارد و به ترتیب کشور های اردن و عمان و  ترکیه در مقام های بعدی قرار دارند.ایران با کمترین تعداد در رتبه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها