سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر (مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

3 دانش‌آموخته مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

سرمایه گذاری در سهام از استراتژی سوداگرانه در بازار سرمایه است که با تحلیل سهام، محقق می‌شود.تعیین ارزش ذاتی از اهداف روش‌های تحلیل سهام است. که کمک می‌کند سهام پربازده شناسایی شود. CANSLIM از جمله روش‌های تحلیل سهام است که ترکیبی از متغیرهای روش‌های بنیادی و تکنیکی است که هدف آن شناسایی سهام‌های صعودی HiFlyer)) می‌باشد که این‌گونه سهام، قابلیت کسب بازده بالا را دارند یعنی نرخ بازده مورد انتظار آن در مقایسه با سایر سهام بیشتر است. مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای (CAPM) نیز از جمله روش‌هایی است که کمک می‌کند نرخ بازده مورد انتظار پیش‌بینی شود که در حقیقت برآورد ارزش ذاتی سهام است. این مدل مشابه روش CANSLIM در جهت شناسایی سهام‌های پربازده است که در این پژوهش سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق در یک دوره زمانی 5 ساله (1388-1384) در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که نمونه گیری و انتخاب این مجموعه از بین شرکت‌هایی است که در این 5 سال، هر سه ماه یک‌بار توسط بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 50 شرکت فعال در بورس معرفی شده‌اند. این گروه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، با ویژگی HiFlyer مدل CANSLIM تطابق داشته است و ضمناً این گروه شرکت‌ها پربازده ترین سهام را دارا می‌باشند که با مفروضات مدل CANSLIM و CAPMسازگار است. برای انتخاب نمونه، آن شرکت‌هایی که به اندازه نصف بعلاوه یک (تعداد سری‌های 50 شرکت فعال منتشر شده در بورس تقسیم بر2 بعلاوه یک)، تکرار شده‌اند به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر پایه روش تحقیق توصیفی، اکتشافی و مقایسه ای از نوع همبستگی است. کلیه اطلاعات آن از نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی با استفاده از شاخص‌های گرایش مرکزی و انحرافی استفاده شده است. در این پژوهش سهم‌هایی که هفت مشخصه CANSLIM را دارا بودند جزء سهام با ویژگی HiFlyer شناسایی شد و سهم‌هایی که بازده واقعی آنها بیشتر از بازده مورد انتظار آنها بود، جزء سهام پربازده از منظر ریسک و بازده محسوب شد. در این پژوهش چون تعداد سهام با ویژگی HiFlyer بیشتر از تعداد سهام مورد تأیید توسط CAPM بود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که توان تبیین روش CANSLIM در انتخاب سهام برتر از منظر ریسک و بازده بیشتر از CAPM است. به عبارت دیگر با بررسی نتایج فوق رابطه مثبت بین بازدهی حاصل از روش CANSLIM و بازدهی بازار حکایت از برتری روش CANSLIM در انتخاب سهام دارد

کلیدواژه‌ها