تحلیل سبد بازار و بهینه سازی مدل پیشنهادی برای بسته‌های تخفیفی ساخته شده بر اساس قواعد تلازمی مطالعه موردی در فروشگاه زنجیره‌ای

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشیار دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

انتخاب سبد بازار یک فرآیند تصمیم‌گیری است که مشتری اقلامی را از میان تعدادی کالا در فرآیند خرید انتخاب می‌کند. وابستگی‌های درونی در ارتباطات تقاضا در میان اقلام، مشخصه‌ای کلیدی در انتخاب سبد بازار است. در این مقاله با بکارگیری یکی از روش‌های فرآیند‌های داده‌کاوی در تحلیل سبد بازار که قواعد تلازمی نام دارد، به تعیین سبد بازار در فروشگاهی زنجیره‌ای با جامعه آماری بزرگ از مشتریان پرداخته شده است. نتیجه این فرآیند داده‌کاوی ارائه مدلی جهت استخراج قواعد تلازمی، ارائه مدلی برای دستیابی به مقادیر بهینه تخفیف در بسته‌های پیشنهادی تخفیفی و بدست‌آمده براساس قواعد تلازمی و نیز تبیین استراتژی‌ها‌ی دیگر جهت بهبود عملکرد، افزایش رضایتمندی مشتری و سودآوری در این فروشگاه‌ها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها