اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر قیمت‌گذاری شرکت‌ها

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا"س"

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا"س"

چکیده

این پژوهش به بررسی اثر بی‌قاعدگی اقلام تعهدی بر قیمت‌گذاری سهام در شرکـت‌های پذیرفتـه شده در بورس اوراق بـهادار تهران می­پـردازد. به منظور محاسبه اقلام تعهدی از روش ترازنامه‌ای غیرمستقیم استفاده شد(19). با به کارگیری رگرسیون‌های ساده و چندعاملی و نمونه ای شامل 133 شرکت (9576 مشاهده) در دوره زمانی 1383 تا 1388 ، چهار فرضیه پژوهش مورد  آزمون قرار گرفت. یافته­ها نشان می­دهد، اقلام تعهدی سود بر بازده سهام و در نتیجه قیمت شرکت ها اثرگذار است. همچنین،رابطه منفی معنادار بین اقلام تعهدی سود و بازده سهام وجود دارد. این نتایج با کنترل سایر عوامل تأثیر­گذار بر بازده سهام مانند صرف ریسک بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت همچنان ثابت ماند.

کلیدواژه‌ها