بررسی ارزیابی عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی– دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

این پژوهش به ارزیابی عملکرد 50 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و قلمرو زمانی تحقیق بین سالهای 1385 تا 1388 در نظر گرفته شده است. روش نمونه­گیری در این تحقیق به صورت قضاوتی (غیراحتمالی) می­باشد که علت این روش، انتخاب شرکتهایی است که در طول دوره، سهام آنها در بورس معامله شده و اطلاعات مالی آنها در دسترس می­باشد. در راستای سنجش ارزیابی عملکرد آنها، با توجه به تئوری فرامدرن پرتفوی از معیارهای بازده اضافی تحت VaR،سورتینو و M3 استفاده شده که نتایج آزمون فرضیه­ها از طریق آزمونهای آماری مقایسه دو میانگین و تحلیل واریانس یک طرفه با پس آزمون توکی صورت گرفت که نتایج نشان داد، عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با توجه به معیارهای M3,SORTINO,EROV بطور متوسط با یکدیگر تفاوت دارند. البته معیار EROV با تفاوتی معنادار عملکرد بهتری را نشان داد و معیار سورتینو در جایگاه دوم قرار گرفت. در نهایت با استفاده از  آزمون­های آماری، عملکرد 50 شرکت فعال بورس در مقایسه با بازار مورد ارزیابی قرار گرفت که هیچکدام از معیارها، عملکرد بهتر شرکتهای مذکور در مقابل بازار را نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها